រោគសញ្ញាជំងឺមហារីកសុដន់ - Breast cancer symptoms

3 Просмотры
Издатель
រោគសញ្ញាជំងឺមហារីកសុដន់ - Breast cancer symptoms
- ដុំនៅសុដន់ (New lump in breast)
- ប្ដូរទំហំ និងទំរង់សុដន់ (Asymmetric breasts)
- ឈឺនៅក្លៀក រឺសុដន់ (Armpit or breast pain)
- ឈាមពីចុងសុដន់ (Nipple blood discharge)
- ទ្រុឌ រឺលិបស្បែក (Dimpling of breast skin)
- ប្រែពណ៌ស្បែកសុដន់ (Redness or flaky skin)
- ហើម រឺឡើងក្រាស់ (Swelling or thickening)
- កន្តួល រមាស់លើសុដន់ (Rash around nipple)

Комментариев нет.